Dixan

WEDSTRIJDREGLEMENTREGLEMENT ”Dixan – Discs Fresh Lavender”

 

ARTIKEL 1: ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

N.V. Henkel Belgium S.A.                 
Esplanade 1, postbus 101                         
B-1020 Brussel

[hierna ‘HENKEL’ genoemd]

ARTIKEL 2: AANVAARDING REGLEMENT

Geldige deelname aan deze wedstrijd impliceert automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van  dit wedstrijdreglement [hierna: ‘REGLEMENT’]. Iedere deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit REGLEMENT te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard. Dit REGLEMENT is te allen tijde consulteerbaar via de Facebook-pagina @DixanBelgium.

ARTIKEL 3: TERMIJN

De wedstrijd vindt plaats vanaf [25/06/2021 om 00u00] tot en met [09/07/2021 om 23u59]. Inzendingen verzonden na dit tijdstip, worden niet meer aanvaard.

ARTIKEL 4: DEELNAME

De ‘Dixan - Discs Fresh Lavender’ is enkel geldig in België voor Dixan.

De actie is gratis toegankelijk, op de mogelijke normale kosten van de communicatie na, zonder aankoopverplichting en voor elke natuurlijke persoon die in België gedomicilieerd is, met uitzondering van het personeel van HENKEL en hun familieleden. Ook het personeel van vennootschappen die op enigerlei wijze bij de ontwikkeling en/of de uitwerking van deze actie betrokken zijn en hun familieleden, wordt uitgesloten van deze actie.

De wedstrijd is toegankelijk voor natuurlijke personen die op de begindatum van de wedstrijd ouder zijn dan 18 jaar, hun domicilie in België hebben en persoonlijk deelnemen. Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

Deelname aan deze actie impliceert de meerderjarigheid van de deelnemer. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar (voor deelnemers die in België wonen) moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om geldig mee te kunnen doen aan deze actie.

Deelnemers die gebruikmaken van scripts, software, robots of andere technieken die automatische deelname zonder fysieke tussenkomst mogelijk maken, worden door HENKEL automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

HENKEL behoudt zich het recht voor om ten aanzien van enige persoon die het verloop van de actie verandert en invloed uitoefent op de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het goede verloop van de wedstrijd, de mogelijkheid tot wedstrijddeelname tijdelijk of definitief en volledig of gedeeltelijk te blokkeren, de eventuele gewonnen prijzen niet toe te kennen en eventueel een gerechtelijke vervolging in te stellen.

Om de kansen van individuele consumenten te vrijwaren worden geen gegroepeerde inzendingen aanvaard. Derhalve is enkel één deelname in eigen naam en voor eigen rekening toegelaten.

Deelname aan de wedstrijd zal uitsluitend gebeuren via via de Facebookpagina van Dixan https://www.facebook.com/DixanBelgium met uitsluiting van elk ander middel.

Iedere deelnemer aan de wedstrijd moet twee vrienden tagen die houden van de nieuwe Dixan- Discs Fresh Lavender tussen vanaf [25/06/2021 om 00u00] tot en met [09/07/2021 om 23u59].

De deelnemer moet:

  • 2 vrienden taggen in de comments van de post over de wedstrijd
  • De wedstrijdvoorwaarden en het -reglement lezen en aanvaarden

Het is niet mogelijk om op een andere manier aan deze wedstrijd deel te nemen dan de manier die in dit reglement wordt beschreven. Deelnames op andere manieren worden niet in aanmerking genomen. Er wordt niet geantwoord op telefonische vragen over de voorwaarden van de wedstrijd of over de interpretatie van dit reglement

De kosten voor de internetverbinding en andere kosten zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemer kan in geen geval een vergoeding voor deze kosten vragen aan de organisator.

Tijdens de volledige looptijd van de wedstrijd is slechts één deelname per persoon en per Facebook-account toegelaten. Zo niet, worden alle deelnames geannuleerd.

ARTIKEL 5: DE WINNAARS BEPALEN

De wedstrijd telt 5 winnaars.

Om de wedstrijd te kunnen winnen, moet je geldig deelgenomen hebben zoals beschreven in de artikelen 4 en 14 en alsook zo snel mogelijk twee vrienden hebben vermeld in de comments. De winnaars zijn  de eerste 5 personen die hebben deelgenomen.

De winnaars zullen na het einde van de wedstrijdperiode worden bepaald op basis van de volgende objectieve criteria:

  • Twee vrienden getagged hebben in de post van Dixan die de voorwaarden respecteert, in overeenstemming met artikel 4 van dit reglement.
  • Tijdstip van deelname zoals geregistreerd door de IT-server van HENKEL, enkel de eerste 5 deelnemers met een geldige comment zullen worden opgenomen in de lijst van potentiële winnaars.

De beslissingen van HENKEL met betrekking tot het bepalen van de winnaars zijn definitief en niet aanvechtbaar.

Tijdens de volledige looptijd van de wedstrijd kan slechts één prijs per huishouden gewonnen worden (zelfde achternaam, zelfde Facebook-account, zelfde adres en/of zelfde emailadres).

Onverminderd enige aanspraken, kan HENKEL niet worden verplicht een prijs toe te kennen aan een winnaar die zijn gegevens niet correct heeft ingevoerd op het ogenblik van de inschrijving of die er duidelijk en met om het even welk middel in geslaagd is het resultaat van de wedstrijd te vervalsen of die onderhavig reglement niet heeft nageleefd. In dat geval blijft de prijs eigendom van HENKEL en heeft HENKEL het recht om deze prijs al dan niet toe te kennen aan een persoon naar keuze.

De winnaars kunnen de aangeboden prijzen niet betwisten, noch vragen om ze (volledig of gedeeltelijk) uitbetaald te krijgen, noch de prijzen ruilen of laten vervangen door een andere prijs, ongeacht de waarde of de reden.

ARTIKEL 6: WEDSTRIJDPRIJZEN

De te winnen prijs zijn 5 Bloomon abonnementen per 12 “Origineel” Boeket Bloemen met een totaalwaarde van 5 x 347.4 EUR.

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden, kan op geen enkele wijze worden betwist en kan nooit aanleiding geven tot enige (gehele of gedeeltelijke) geldelijke vergoeding, noch tot de ruil of vervanging door een andere prijs, van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook.

Indien de omstandigheden dit vereisen (overmacht, gebeurtenissen buiten de controle van HENKEL), behoudt HENKEL zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

De prijs is persoonlijk, niet-overdraagbaar en kan in geen geval worden ingeruild, zelfs niet tegen een waarde in geld of tegen andere goederen of diensten in het algemeen.

ARTIKEL 7: PRIJSUITREIKING

Na controle van de regelmatigheid van de inschrijving en de toekenningsvoorwaarden van de prijs in kwestie, wordt de winnaar persoonlijk op de hoogte gebracht door de Dixan ploeg via een reply op hun deelname op Facebook en via een privébericht (Messenger) op zijn/haar Facebookprofiel met de code voor het verkrijgen van de boeketten op shop.bloomo.be.

Indien de winnaar niet binnen veertien kalenderdagen nadat het privé bericht via Facebook Messenger is verstuurd (naar het Facebook-account dat de foto postte), reageert, neemt de organisator aan dat de winnaar afstand doet van zijn prijs. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

HENKEL en het reclamebureau kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-ontvangst van de DM via Facebook Messenger, ongeacht de reden, voor zover ze kunnen bewijzen dat de DM via Facebook Messenger werd verzonden.

ARTIKEL 8: UITSLUITING & FRAUDE

HENKEL behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de actie en/of andere lopende en toekomstige acties, alsook zich de prijs die de deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige actie, te herroepen in geval van:

  • Onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere gegevens;
  • Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames;
  • Gedrag dat het goede actieverloop kan verstoren voor HENKEL en/of voor andere deelnemers;
  • Om het even welke (poging tot) fraude of onrechtmatig optreden;
  • Om het even welke overtreding van huidig REGLEMENT;
  • Gedrag dat niet strookt met de bedrijfsfilosofie van HENKEL.

Bij vermoeden van fraude zal steeds aangifte worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

HENKEL en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien: in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van HENKEL en/of in geval van uitputting van de voorraad van deelnemende producten; bepaalde modaliteiten van deze actie en dus ook van dit REGLEMENT zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de prijsuitreiking zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd door om het even welke reden.

HENKEL en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enigerlei aard die het gevolg is van de deelname aan de actie of de toekenning van de terugbetaling. Aldus sluit HENKEL onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor druk- en spelfouten of voor eventuele gebreken van de terugbetaling.

HENKEL behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik wijzigingen aan te brengen in het REGLEMENT. Indien enige bepaling van dit REGLEMENT nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van dit REGLEMENT onverminderd van kracht blijven.

ARTIKEL 10: AUTEURSRECHTEN

Door het deelnemen aan de wedstrijd, draagt de deelnemer aan HENKEL het geheel van zijn eigendomsrechten op de foto’s over (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz…), hierin begrepen zijn eventuele auteurs -en/of persoonsrechten.

HENKEL behoudt het recht voor om deze foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) te gebruiken voor de uitoefening van haar activiteit (vb.: publiciteit). HENKEL kan de foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) in het publiek verspreiden of publiek maken en deze wijzigen. De deelnemer geeft uitdrukkelijk zijn toestemming om de werken te vernietigen die niet werden gekozen.

De deelnemer ziet uitdrukkelijk af van elke vergoeding met betrekking tot het verzenden van zijn deelname en de bijhorende foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.).

ARTIKEL 11: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

HENKEL handelt conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Deze gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt afhankelijk van de gegeven toestemming, in overeenstemming met de Verklaring betreffende de bescherming van gegevens.

Deelnemer kan zijn/haar toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken door te klikken op de daartoe voorziene hyperlink in de Verklaring betreffende de bescherming van gegevens. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

ARTIKEL 12: GESCHILLEN

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting, zal HENKEL elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze actie te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

Het huidige REGLEMENT is onderhevig aan de Belgischewetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. In geval er een geschil in verband met deze actie zou ontstaan, welke niet in der minne kan opgelost worden, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

ARTIKEL 13: COMMUNICATIE

Uitgezonderd in de gevallen voorzien in onderhavig REGLEMENT, wordt over deze actie geen schriftelijke correspondentie gevoerd, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, en dit noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan. Bijgevolg wordt geen lijst met winnaars meegedeeld.

ARTIKEL 14: REGLEMENT

Elke deelname aan deze wedstrijd impliceert het begrijpen, lezen en de aanvaarding van dit integrale reglement zonder enig voorbehoud.

Dit reglement kan tijdens de wedstrijd worden gewijzigd, of er kunnen bepalingen worden toegevoegd of verwijderd. Dit gebeurt in de vorm van (een) aanhangsel(s).

HENKEL behoudt zich het recht voor om uitleg te vragen of de deelname(s) te annuleren indien deze strijdig lijkt te zijn met de in dit reglement vermelde regels.

Het reglement kan tijdens de hele duur van de wedstrijd worden geraadpleegd op de website en kan tevens worden verkregen door een schriftelijk verzoek te richten aan het hierboven vermelde adres van HENKEL, met vermelding van de naam van de wedstrijd. Het schriftelijk verzoek moet vergezeld gaan van een voldoende gefrankeerde omslag met vermelding van het adres waarop men het reglement wenst te ontvangen

Er wordt voor, tijdens of na de wedstrijd niet per brief of telefonisch gecommuniceerd over de wedstrijd.

Praktische problemen over de interpretatie of de toepassing van het reglement zullen worden geregeld door HENKEL.

Beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.